لیست پروژه های مهندسی نفت دانلود پروژه های دانشجویی (prozheoff) سلام این وبلاگ حاوی پروژه جزوات،کتاب،فیلم های آموزشی،گزارش های کارآموزی،گزارش کار های آزمایشگاه و... در زمینه ی مهندسی نفت وشیمی می باشد برای خرید یا اطلاعات بیشتر با ایمیل ما تماس بگیرید prozheoff@gmail تلگرام prozheoff @ تماس و پیام و واتس اپ 09226292673 http://prozheoff.mihanblog.com 2020-04-02T10:57:11+01:00 text/html 2020-01-18T08:29:23+01:00 prozheoff.mihanblog.com پروژه ی دانشجویی پاورپوینت نماهای ساختمانی خشک در 53 اسلاید کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با تصاویر و دیتایل های اجرایی و توضیحات فنی http://prozheoff.mihanblog.com/post/410 <script type="text/javascript" src="http://marketfile.ir/adv.aspx?t=f&amp;s=3180&amp;w=600&amp;col=4&amp;id=69100"></script> text/html 2019-01-17T16:56:29+01:00 prozheoff.mihanblog.com پروژه ی دانشجویی روانکاری http://prozheoff.mihanblog.com/post/409 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://imgurl.ir/uploads/l36628_.jpg" alt="روانکاری"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 20pt; text-align: center;">فهرست مطالب</span></p> <p class="MsoToc1" dir="RTL"><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:140%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><span lang="FA">تعاریف مقدماتی و موارد كاربردی روانكاری</span><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"> </span><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-begin'></span><span style='color:windowtext; display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'> </span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt; line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'>PAGEREF</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> _</span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt; line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'>Toc158827984 \h</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span lang=EN-US style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration: none;text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> </span><span dir=LTR><span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2</span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100350038003800320037003900380034000000</w:data> </xml><![endif]--><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]--></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:140%; font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoToc1" dir="RTL"><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:140%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><span lang="FA">اصول روانكاری</span><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"> </span><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-begin'></span><span style='color:windowtext; display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'> </span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt; line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'>PAGEREF</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> _</span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt; line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'>Toc158827985 \h</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span lang=EN-US style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration: none;text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> </span><span dir=LTR><span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3</span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100350038003800320037003900380035000000</w:data> </xml><![endif]--><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]--></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:140%; font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoToc1" dir="RTL"><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:140%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><span lang="FA">اصطكاك چیست ؟</span><a href="file:///H:/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%20%D9%87/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C.doc#_Toc158827986"><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"> </span><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-begin'></span><span style='color:windowtext; display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'> </span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt; line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'>PAGEREF</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> _</span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt; line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'>Toc158827986 \h</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span lang=EN-US style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration: none;text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> </span><span dir=LTR><span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>4</span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100350038003800320037003900380036000000</w:data> </xml><![endif]--><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]--></a></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:140%; font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoToc1" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;B Yagut&quot;; font-size: 16pt;"><br></span></p><p class="MsoToc1" dir="RTL"><span style="font-family: &quot;B Yagut&quot;; font-size: 16pt;">متغیرهای اصطكاك</span></p> <p class="MsoToc1" dir="RTL"><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:140%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><span lang="FA">طبقه بندی روانكارها از نظر حالت</span><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"> </span><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-begin'></span><span style='color:windowtext; display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'> </span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt; line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'>PAGEREF</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> _</span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt; line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'>Toc158827989 \h</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span lang=EN-US style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration: none;text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> </span><span dir=LTR><span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>9</span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100350038003800320037003900380039000000</w:data> </xml><![endif]--><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]--></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:140%; font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoToc1" dir="RTL"><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:140%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><span lang="FA">منشأ روغن ها</span><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"> </span><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-begin'></span><span style='color:windowtext; display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'> </span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt; line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'>PAGEREF</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> _</span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt; line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'>Toc158827990 \h</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span lang=EN-US style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration: none;text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> </span><span dir=LTR><span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>12</span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100350038003800320037003900390030000000</w:data> </xml><![endif]--><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]--></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:140%; font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoToc1" dir="RTL"><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:140%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><span lang="FA">تقیسم بندی روغن های معدنی بر اساس محل استخراج</span><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"> </span><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-begin'></span><span style='color:windowtext; display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'> </span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt; line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'>PAGEREF</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> _</span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt; line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'>Toc158827991 \h</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span lang=EN-US style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration: none;text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> </span><span dir=LTR><span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>14</span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100350038003800320037003900390031000000</w:data> </xml><![endif]--><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]--></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:140%; font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoToc1" dir="RTL"><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:140%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><span lang="FA">روانكارهای خمیری و پلاستیكی</span><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"> </span><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-begin'></span><span style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'> </span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:16.0pt;line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-bidi-font-family:"B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen; text-decoration:none;text-underline:none'>PAGEREF</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen; text-decoration:none;text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> _</span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size: 16.0pt;line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'>Toc158827992 \h</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span lang=EN-US style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration: none;text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> </span><span dir=LTR><span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>16</span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100350038003800320037003900390032000000</w:data> </xml><![endif]--><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]--></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:140%; font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoToc1" dir="RTL"><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:140%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><span lang="FA">وظایف روانکارها</span><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"> </span><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-begin'></span><span style='color:windowtext; display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'> </span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt; line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'>PAGEREF</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> _</span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt; line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'>Toc158827993 \h</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span lang=EN-US style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration: none;text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> </span><span dir=LTR><span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>27</span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100350038003800320037003900390033000000</w:data> </xml><![endif]--><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]--></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:140%; font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoToc1" dir="RTL"><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:140%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><span lang="FA">روش‌های متداول روانكاری ماشین آلات صنعتی</span><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"> </span><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-begin'></span><span style='color:windowtext; display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'> </span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt; line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'>PAGEREF</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> _</span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt; line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'>Toc158827994 \h</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span lang=EN-US style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration: none;text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> </span><span dir=LTR><span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>32</span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100350038003800320037003900390034000000</w:data> </xml><![endif]--><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]--></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:140%; font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoToc1" dir="RTL"><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:140%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><span lang="FA">الف) روغن‌كاری یكبار مصرف</span><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"> </span><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-begin'></span><span style='color:windowtext; display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'> </span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt; line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'>PAGEREF</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> _</span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt; line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'>Toc158827995 \h</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span lang=EN-US style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration: none;text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> </span><span dir=LTR><span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>32</span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100350038003800320037003900390035000000</w:data> </xml><![endif]--><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]--></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:140%; font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoToc1" dir="RTL"><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:140%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><span lang="FA">ب) روغن‌كاری با روش استفاده مجدد</span><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"> </span><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-begin'></span><span style='color:windowtext; display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'> </span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt; line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'>PAGEREF</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> _</span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt; line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'>Toc158827996 \h</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span lang=EN-US style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration: none;text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> </span><span dir=LTR><span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>33</span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100350038003800320037003900390036000000</w:data> </xml><![endif]--><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]--></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:140%; font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoToc1" dir="RTL"><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:140%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><span lang="FA">پ) روغن‌كاری به روش‌های پاششی، سیلابی و حمام</span><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"> </span><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-begin'></span><span style='color:windowtext; display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'> </span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt; line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'>PAGEREF</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> _</span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt; line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'>Toc158827997 \h</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span lang=EN-US style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration: none;text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> </span><span dir=LTR><span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>33</span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100350038003800320037003900390037000000</w:data> </xml><![endif]--><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]--></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:140%; font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoToc1" dir="RTL"><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:140%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><span lang="FA">ت) روغن‌كاری با استفاده از حلقه و زنجیر</span><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"> </span><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-begin'></span><span style='color:windowtext; display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'> </span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt; line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'>PAGEREF</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> _</span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt; line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'>Toc158827998 \h</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span lang=EN-US style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration: none;text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> </span><span dir=LTR><span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>33</span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100350038003800320037003900390038000000</w:data> </xml><![endif]--><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]--></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:140%; font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoToc1" dir="RTL"><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:140%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><span lang="FA">ث) روانكاری با تفنگ‌های گریس‌كاری قدرتی</span><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"> </span><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-begin'></span><span style='color:windowtext; display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'> </span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt; line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'>PAGEREF</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> _</span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt; line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'>Toc158827999 \h</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span lang=EN-US style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration: none;text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> </span><span dir=LTR><span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>34</span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100350038003800320037003900390039000000</w:data> </xml><![endif]--><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]--></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:140%; font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoToc1" dir="RTL"><span class="MsoHyperlink"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 14.0pt;line-height:140%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><span lang="FA">روش‌های مختلف تشكیل فیلم روغن</span><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"> </span><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-begin'></span><span style='color:windowtext; display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none;text-underline:none'> </span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt; line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'>PAGEREF</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> _</span><span lang=EN-US dir=LTR style='font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:16.0pt; line-height:140%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-bidi-font-family: "B Yagut";color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration:none; text-underline:none'>Toc158828000 \h</span><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span><span lang=EN-US style='color:windowtext;display:none;mso-hide:screen;text-decoration: none;text-underline:none'><span dir=RTL></span><span dir=RTL></span> </span><span dir=LTR><span style='mso-element:field-separator'></span></span><![endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="color: windowtext; display: none; text-decoration-line: none;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>34</span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:data>08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000E0000005F0054006F0063003100350038003800320038003000300030000000</w:data> </xml><![endif]--><!--[if supportFields]><span style='mso-element:field-end'></span><![endif]--></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:140%; font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-no-proof:yes"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoToc1" dir="RTL"><br></p> <p class="MsoToc1" dir="RTL"><br></p> <!--[if supportFields]><b><span lang=FA dir=RTL style='font-size:16.0pt; mso-ansi-font-size:14.0pt;line-height:140%;font-family:"B Yagut";mso-ascii-font-family: "Times New Roman";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family: "Times New Roman";mso-font-kerning:16.0pt;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA'><span style='mso-element:field-end'></span></span></b><![endif]--> text/html 2019-01-12T19:26:25+01:00 prozheoff.mihanblog.com پروژه ی دانشجویی پروژه رزین فنولیك http://prozheoff.mihanblog.com/post/404 <div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExMWFhUXFx8YGBcYGBoYFxsdGxgdGBgXGBgaHSggGRonHhcYIjEiJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGhAQGi0lHyUtLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAL4BCgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAFAQIDBAYABwj/xABCEAACAQMCBAMFBgQFAwMFAQABAhEAAyESMQQFQVEiYXEGEzKBkUKhscHR8BQjUuEHM2KS8RVyolOC0iRDY5OyFv/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBf/EACIRAQEAAgIDAAIDAQAAAAAAAAABAhEDIRIxQQQTImFxUf/aAAwDAQACEQMRAD8Ax+qPSoy0U0P0+lNLUA9jTNVN1U0tQDiaaTSaqZNIlscsvG0b4tsbSmC8eEH9mqOqiKc5vrYbh1uRbMyIE+L4gD0B+dDJpTf07r4i4m7pGDvVb33cVJxvD6gMxFCfekGJ/SqA17u2QBGesxVa7ysbqSPSqy36mt8SR1oIwG9b/wBQ++pbHMhORp7g7VMvGTuKc9tH3j50BLaujdTMbeY6g05j226fmvy6UObl0ZRiPvFd7+4mGXUO439fWgL9u5GPof3+96cJMDrsP0qkOMRogwex/GplPT9mgLFxSrFThgYPkdiKYr9f2Ki/f964mPz/AFoNKz+dMZ+tRzTC1APL0hamE0k0ArUk11X+G5HxFwahbIX+piEH/kROx2mgKArjR/h/ZS6csyqOpP8AeAaL2fZzg7UG9e1nfSDP3J+bU9JuUYlR03PajHAezPE3drRUd38I+hz9BWot834eyIsWVHm0CfkuSfVqr8R7St9q5pH9K+D8IY/fT8U3JPy7/DwYPEXjHVbcKfkz7/7a0/KvZPhVJCWASMy4Nw+vi+E+lA/ZTnMuypbZvRCTPmYJ/wBy/Oj/ADHnrIIuvasx0dg7+q2lL5/2elPULdo5Y4GB8URvnA/24HzipQvD/wDqL9bX/wA685432rtHM3r5Hn7lPURqufeKHH2rH/ocN8/ek/M68nzouj7Bi9Nmo9VcWqFnTSE02aQmkClqSaQmmk0A4t2prd67p6U2aYNc4qhxPLjp1QQpMBoMSNxO1X2pCZEdO3T1j97UGBvZZaYtyjJtzVZ+GB6ZoCot6pVu0qWihJUA4IIIkQRBqzyjlfvpQMRcgkLGCACTnucYpW67pyb6Mt8QRVq1xYMyKrcNwNxw2kfDuDgjMRB6io3tMNwRR5QeNXxZRsgiZx+/nTHEGOoqmlWLWRqJGSeucbY6eVMkylYM4acf0xGR3k4pk0S4HhEe0x9/octBQqdJQDUHJEz4gBEdRUnAezfFXYi0wBjLCBHQ5pbAPSBScAEnyracu9j1VieIZgF3wNM9jJzO2/ypeYPwdph4mM5hAAPRS3TptVaT5RluH5XcbpA8/wC1GuXeyTXM6XfzAhfmdvvpOJ9rEB/kWFWNmebh9fF4fuoZzD2g4q+Ye47DopJI+SDH0FPov5VqE5Zw9j4rltSOiH3j+h07fM1Q4znltcIYHdon6L+ZoNY5JxFwTkLGSx0qPXt8xUq2OEtD+Ze1t1Syuv6POg/7hT2nx/tPe585EJOcEnAz5DNR2eG4m/NwW9Kkzq+G2M/ZZzED/uqhxfMUMi3Z09muNrPyT4QfXVVLib7XCDddrkbBj4R6LsvyFLapiNsnDp/m8VrP9FgFyfIvhR8yaVeb20xZ4ZB/q4htZ/8A1rCT6zQIP2xSGls/Eb4v2hvvAN5tP9Cfy09NKQPrNDl4oidIiq0U5RRs9HFid66K5RSxSNfmkJpkxSE0EcTTSa41yRPimIO0TtjfpMfKkHTSE00GkmmaSaZPSkBinGJOfTz/AEoDh2phwakU7YmDJH5EjMVvP8MfZ/3t7+JuW5tp/lAiVZz1ydlHeckdqjPOYzdPHHyumeb2M48KHHDOVbsUJyJyoaR8xQTieHa2xV1ZSMMrAqwPmDkV9Ifw5YzrOOmwoN7T+znD8asOPGohbi/GvWM/Evkfxrmw/Jtv8o2z4dTp4JbGlgYmDMHYjqDVq3zB0vNetKtpiICosgAwIUGe37mtDxHsPdt3Gt3SQoAZbqhfdsoPj1FiNDBchcknaQJrR8UnAWwfc8OpuWhvBZZMD+acg9437Ctc+XGf2nHjyvaP2e5Zwt3hEvMg1hTreWlnzqLAbnVMdqD2uVozQbRYOplywME5BAOa1nB8lIsi3a0i2UlwIEnckkRuIyAPQVc4LlukAQNW0QT5GDGBXFeTuuvHHp5rxPshpSS3i+IR4pWQIjGRNR8N7N3L/g4e2TpaHvOQllc4lp0xESMmcia9ZPAFidGgoB4mKkmZyNJGIqjc5W7JcWylsoxjS6QsGZYAQA223YVrh+Rr2yz4d3oI5N/0rloBLfxnEjqB/KU9kBx8zn0qDmv+I3E3WlLfuxEAjBjtIE/fVLiOU3xOhrKlX0suiDEAyoG+DOap8fwl23Juu7qhBYIhXBBxMnbH1rX9+/TP9WvYbzJOL4q4rqGmIO8bxJmd5qo/KRGq9d2LamZkkRA+24LGScCTVjlfI+J4h2ZZNiW0+9Ja3gyBpJyc7wYzWeucuZXZShDgmRGSQYMf1ZnauiZb6Y3HS493hkgxcuE5wCin5sA0fI01ueXBi1bt2h5KHb5lvDPmFFdw1vhvELjXY1YKqokaeoJMHVHU4oeBVSlpLxty4+lrru85GpiRuRgT4cg9qiDkCOlcq09rXSRQERFKBTgOldQCAU8CkAp6LQHAU5VqVLdSJb7dqCRolO0/6antx+/Xr++lT/wx/q/8qZbU5mnu4IACxAgmSdRkmTO2CBA7VGav8l5W/FXks24DN1OwAElj3gCpvSooA9KRq9Zt/wCGvCe7M3LzN/WCqj5KQRH1rC+1PJ14N0QqzKVP8xjCseygDwkDcEmcGox5ccrqKuFgCyjoZHePLI+VNK09EJiMz2/e9FeQcrS+z23c27hSbRbCFsGHMTBXaKu3U2mTYORUvC2WYhVUsTiFBZj6AZr0PguRcLd4JWcab+gpqWABpY+KCIJx8e5B3qr7C8QnA3bj31ZS6AW2IxMyyhvPGcSI71leWauvi/C7m2Mt2HW5BFxG6ABleegjcZj+1erewN66vDi3cXQE8KKZUsCdZffJOofSsH7a82HE31uqZUqQrDYlTmPLpPWPKtP7E3ReW7dvF7lwBQQT0kgBRgLkHNZc1uXHtrxTWem44q4yJr2cCSBkRn8YqDgb+oKzKA5EgjYx3O/Y1BzPirbLGsqoxOZwYK5xv3rnACGSB4ZyvQ/CN/wrhdWulhuYW7gKXFUqRBByD6ig55Dba+1xCShAkAAuCvXMi5ONxIPeqVu/HiAIAI6RqM/D5TB3xRy1xLIrMEA1HAPgHwzI0iD+FXMqz8dJuEvO5bQn8qSFIhTIwdW2Ovyq9Y4RmADPMZLYnvpXy6T5daZwfGAjxR8xMGOtWOJvlVBDIoJC6icZxt69P+ajTSXaa0q+cgzsZE+UUNucexLIPGT8IAOk9T4yfu8qfdv25ywUL1GFY9dowKi4a4qo2oxq2VSQWnAMEA9s/Og6r8Zyu18c+7aIZ5UgHpJgxH51MOXqcqRLCZJUoejfpTDxCW1A1eERJboYnMb4/E5p3H8GNGphJZiAASBJwGDfZM/eaaWdtcu4iynuYT3clUKEkDOFJgDEwNtqxvtryK/w4t3HuNcVRpVhINvJMEjcmR4upr1HhrJW0RqRRp2fDZzkDb55rD3uX8fzBWtD3aKvhbXsSCGBBCkzsMdSe2d+HKzLbHlx3HmlwjpUdHPaj2ffhLpQhtP2WOmW8ILEBfsyY6bjvQeyFnx6tOfhgGYMb+cfKvQllm45bNGClmkrqZONKK4DrTguaAULU6H6fmf+Kai1NbTofpQR9q0fqP3vVi1YJlY2+12qThrMmD8RzPfzq6nCaxGzScn6/Sq0naCzZkYXI+JfzB6Uv8L/APmA8tREeVGuWoHnUNNxPKPIZj4ekU9sEzbM9f5YOeuevrQGQF9tHu58M6o7mIBJ64/Grvs7zD+H4m3dJhVPi9CCpx6H7qG0+68gDMAdSDnqRgQPL76izc0uPdOK44FBnfqOx22rC/4jOn8I2oydSm2euqenlEzWX4T2jv2092HEdCRJHkDIx5UJ5vxF++w97d1QBAiAPkAM+Yrkx4Mpnvbe8kuOj+E4diLekgs5gLkGZAEk+GDOM95ij3O2v3mD8StvX/lale3uJ+JQx8Ig5wMHvFB+VM3DvbvFQQjAhXGGg5XI6b+VEOY3Wv3X4gW1VScqv2dgCdOfFvI710X2ynpaspfC3EL6tC6s3Madgyaj/MXGwGY86Tg+D94SoJGQQukfFOFCAiOgkwB1itF7NcgXiF1XLiYBt3EHjY5nVrVontvA70cPB2uGuhUQMXZQjnLKRiDABCwDkEiegrDLkmP+tccLWR4zkup3vcQrsWKqotAKmthnUfF4Bgkr3Pz0nLwtq2/vFCWgQiAAI0g5LRBgEnJPSes0V4yw9tkFu4B4iTqAli25B1Y9IPSrHC8vUKvvFC+InxQzmWkSYwTNc2XJbNOnDCTsI41pAvLETP0PX1neepp3NGtaVY+PoT1E7z3OKKc54QMNIZRknSTiNpA3P03rPPwz6WI6Z1b6umwz0rONdbEEKoRoDFl8M9FU4LRscA9txRxTb+y2s7EyviJ6gCINZHhbraQW1DWIIgyYPboOvzojy6RdDFRcMHG2fwP9qBcR/ibDDTCgjqIycHMjrU1okLnbE9ImqXEcQI969wYBAVQQZmDMdo7VBb4u5cboANknO287tQysETw4YAgaiTLQScAzpiIiOn41FxV+FY3CyFiYUGTgT6ZgkGlbmgtiCyidtWM9NvpiaE3ObqyqAW1ASWJBAPSJEYjrRIq1dKe830DwwQGwcZnAjJ6CqfMOLui4uojSqgQBjbGJ79PPyqVOKIC+8IuEn7ABxEznr/qGBt51SHErcJAXBMFTAx84EUyqxxVtWI1PAOkwJABgmCYg+h8qp373Eqx/h5ONTYmR0Uxtsc9OxxVpOHUAAguCQSowBOVkH7W3hApL3BOVLI5WBABA0+u0yJ6mgMxz25Zs8W93ijrLW9Qt+6F22HUaPGCD4SIhvD1zXnbcLcfW62mgS7aUOlFmcwPComM16zzTlPv5L3zw7lRacqoZWSRIYeEz4hmeuQa8z53bfhuIvWU4guvwF1JAdTDQwmPKPKu7gylnXtycuOqFAU496ddTSYkHzBxkT1pn4V0sS1Kq1GojBqa0f0NATW7fTpt/erVq0Tthh9/mPrTLCH5j9/fRC3ZLEMpkj9x505EWpuHthwIw31g0W5bB8ZUSBDrOSR1A+X7xFblwk+8Hwn4h1A2JPpP0om6m2RdA1JtcjJxgN3MfkapKe3wviEQbwExsHXOQQcny7x5VJ/GDrauT1/lz985oha4IeHxHQ0Gy4PwMT4Vn+lvu/ApqvDB4UkjchxB8x4dqeht4kaQ1xrqyakNTWrqCJQmOoaOmMHzH9qhmpuKdXYm3bFtcQmpnJM92yT+lFC1ZvvcvIVUEoPCCheQssNSKDqJnMDrWsf2WNxFuNdQXHU3bqQQFJzCr0Owz38qz/shx68Ned3VpFsiQDKyVkkDInafPzptrnBbjLt9lMPKkQSVSAswCPFAFY5+W9YtcfHXbRcFbZkb+BRrYIAfXczqLYIX4SQAR2yOtHeV2bjOUZw0DS5ZREqRqAIOzztE4OaB8pZRftHhgxRiXUlfgRX0sSI/7smAJHatlp1uyW7RdWnW+oDSTifnkyM4rl5b26OM63yt1YXLlxdfiALEwobaOhMVOH20hjBPjYAnAjWAcx5DrQ67wxv39GgxaMv42M58GCYzEz0zRi1xdm2RaBgkQFAOkbnr19awbIrlpSQ7tlMhe0CZJntHh8qgue7uxpY6ABGjuZJJjbPeouZ8Gjh1kMzHIMA5znuIn6Vb5JysIkfaY5IGIGFIGxMRmg1K8hdgltAMESREdJIjOAT9O9FuF5Z6fl+/SiEKi9h5nfpHeuvuxELjzGTg5H069KWj2Gcaiaguk6iILLGBkjbPQ7bmo0dQPdiZb+rxxjIO3Sk5lzK3Z1F1bBhcGTO+Bk5qoDqAuMfdgsYBhCT01FmGMbCmn2sPwsD4yS3QgDrtmgnMLMk2zOQJxkjbucfKgPMuf3kd7YdLgbqmWjrgGAKt8t4594DEjwgkDpggd/lv9avxsTtNZ4ci60rOuADDDpAVSN8DrVu0EW5GoHSTq8XwwAcknAO+J2obxfNtaiFOkYhnMT3InBB/KrNpYRhaEnBmNJB641CSRNGqB2zwVu5IF0le8zBjYE7CCOlMXhYdtLSkRkgQehH760Ct6tRyUL7hIO3hDAbGryXSJhpkSAwjI+1+RHrSoZv2/5dcdFumfcKukkBgrGfBrjcyABM5NYm5yvQubqSV1AbKfEBCXD4XMNJA2gg5r2Hjef2ksPbuABVUzJBUsRIUgYnymvGGvXeIcT4yAdKqIUAsWhRAhZY+ldv4+VuOv+OXmxkyRW7sGSA3cHYj5U68ZZmgAEzpXYAn7M9BtS8Vw3u20zJiem/UD95zUVlvl27A9j5GulgkVZwd+nn1FS2c4j+9RBZEdRt+a+u5+VWFaRqG43H5iglzhzI8xt+lFeFxncbdok7+kmPp0qhwwBClRuY8we/l/xRjhdIP+k7jfPp1BGauIq7atNbOrAU4cZxMw3n2NaDl3Diy0GDYcdYhSR8JnEEEddvQzQ4N40AwVbCscz2VvqN9waK8J4D7hhNsjDY8JJ1J9CdONoXaqSv8ALrQ4d/ctmw58BbZWP/2z5Hcec+tHCb4wFQgYmf7UI4ZNYfhL5BZh/LJGCoyvWZEHzgbmDMiNzNQFCowGATBJjEkzk0E8JHaluLBIkGDEjY+YnpTTSGsW7qtct4h7d1LlsgOplSYAB8y2I9aqsR0rhRQLPzW4eI9+xV7moMSwDKSu2mcxU9vl7J/9QxtlXYEKWKh9RlgYIlQcMMjfeKD2bclhIUgEjUYmPsjGSem3rWj9jeXpxHEopth1UHUrMYCwZckY0glRp6kjzrPLWM6XO60PKGdlRk4cIGdteQsydItorAQCUEwMQZ7VoeT8VcsI6NaCk3STpHhggRnrtUnH8LYtRD3AoQLpDCJUkq0kamYSdyRmq/B3mvgaNGmQRJY3LgDS0wPCD3yPICuDK7vTsxmp2sW+b6bjW3IkAMV8tJJzMTgVU4JF/wA33bFjILsw8MbfduQKfesXvfg3I92qs0TqLdAMYAO+/Taq3E8VaJYIQ+tephFP4E/KJmoaCHIbaM12MoGEYMMTJ3IkqNvnRy5xQEmREAiTjrA+6s97McerNfP8ycQWbGjYHsTOrpMUbPCBxkmImW3k7YwJ/WlTJw/HuULMhLdABsZOmMRnz8qsW+FaJ+FoyN+0meu1N9yJ/wC3Mbz2xsdqE+03H3EUe6DiPjO6qsZMDfMZ86JNjbP+13OgjMoNt26MMt2bVjG5FYJ7l24GjUwG0kk/KTij3EEOjOxUuXOrA1ERvMCD+lDxxEghAxaOsRAHl/zXRjNMqi4W0qsryZiYIOcx670Yv3lOV1fLYHz7UNIXxEMNRyRgiT1T99adauk7mAD/AO3bb6fhRSG+CbUvw6SV6kEbSZin8NxSs6olkbQSXMY6gzBPl51Q4MFl0wMZ3JyM5MR2O81bRifJh12A6QI65wamxQ7wtxS/uzZuZOCCWXETIEgdMnefUVZ47mdlSqG3oSYP2TsYBA6VnOD5w9gFEUjVnWT4jAAUSBnApPfamYt4i5PmQwFT4naKcwZbttrZM2HkEK/jafhgbDY5npXl78ELTKFuLDEw2oAgaio1kbYgnHWvRbbrGk2wA6aNIIBnOrHXBrGc3scNbuBAX0hzbbVKG3EEMqAasDHUGO5EdH491uObmn0E4skXGBiVcqSDIDK0YJ3UxTLzyCYjPiECB5jEgZ/c0lwDU2mCM4J3WTG5wfXO3ekZsdjGP9S/0nzH76V2RzprZ+oifMfZcen31Osgh47ah0E4B81YVFwlliBpPiGU/Nc7ycR0Mf1VZsvEOMrBGn/+0J8viE9M9KaVywQhMZRhI8h2Ppsd96OW0KtIO+xj5n8xQHgwB4J8LZQnYHoT27EdKLcNcCj3b/DI0nsfsk+UefkKqJo5y24AxUzBIIz67ehO3qOok0qi8pTa4h647ZHlv9x7Vn+GcyVOI+yY/wBOQQe0GR2B6UT4W+WKmQGGJO3lMCY3E/2mki/CXWvKbbYvWyGRu+nImdm8O/kdxM2//wDWRh7Q1DDeIDPXB2z0qjdtyBdtzrAlSMkxupjE4jzgdqm/62pybAJO5BEHzEnagniU11cDTZrJu9J5fyHheH4U3yEvs1vVrcSgkbKpwM9SJ9Nq89sM12DAAMlQuygsW0gDpvAqzc5zdawvDFotDfSPGVJkrJ6ZNVBpVvAXCA+GY1x5kYB9KywxylttXlZZNJxcZW1SpZRA64Kxid4HyrR+y3Mbq67dhFBKAu7GCQpgAHScS20fPFZIXiAwEeKJkAnBnBIkbdImls8U9tgykqe4/A9x5VWWPlNFjdXY9zLnN25qQjqVZtRIkfEoMD0rX8h4tWsKEZbdxoTVE6RGQJ3mJgHqK80dtK9ZmIzC4GZxkmfpW79kObRwyqE0AE+8u+H3kknSyyD4c6fKDHWufl45Mem/HyW5diPDKzMrszXFWOmJkg6o9Dipl4Z1DLGn4mZEAAAJAXaSuoajE9TU/J0FxXJXSCxbB36SZmJz/eu43iFRWRCpY4nMYGZ/rMflXJXVF/2asaLbkqGLPJJmIGyn0k4jrRb+KYmFgdTuZxjJwvTAmhns5peyW73GJIEy3oOkD76JWbwnvESTAPl0x6VNH1eW0NIZgRAnqOmYHasj7Qs10+6Vio/zCNJUMoOfENz0z3qx7Tc8uAsqNAUHYwQRmSDHasvxPMr7221Pq1ADVETjYeXpVY4laC8TZTWd1M/Dk+gJpuqJgwJz3+794rrlkgRIPbM/WoLQ1EzEA/h13rdkstZUCUp3CqT/AFPAkdjHbpvSoRsN4woGPWRufWncJYJDMWIAyAOp6Cd4oNa4Zn+KCmpYJY7Dy2A6VPw7OCWXONwIP4R+/OqSOXlS8qDiAcAZGRtHeam/6poUIsAFsEmQNs+pqbFQSsWveePOpWyoOfMtiPQef05OLUtoyCrGCd94kdP+RQ8ai2pHENggGRjfHSpksO0OhCskjVMZPQhhB9anQVuL4/3iXTZVjfRyyjSPABCswAMGY6kmGNYvi+ObiLgN0gM2C0Z7TiO4HoAK3fOueWBwty1eidLKAB45griNs9cA15zyy1cvMlhCSzN4FmF1RkycDA38q6+CdW6cvN70m40KHZULMUYhWKwWUYBK5gx91RoysI2DfRW/+Jn95h6sRqkTcQlSDuCMSI3jP7iotAMsBK/aH9JPY9u35V0MU3CSoYNjMTMaWIwT/pIwfI1bsXp1M2BIF2Oh2W7jrMzHX1qsgJaNyBKyY1pHw+vn3HzqybkaWEMYJBONabMjd3Xr5ZzTStokakbEEQckK3T/ANj9+nXarXBsXAtEwwJ0z2gyD8xt69qGswaNMxBCzGpk6q0T4177kAHoKsXhvDSRBDdx9lh3IMg+g8zTId5ZxLNjdhiOsDr3kfl50V4O+PiEA7Efp+HoZ6UBt8QWi+sahluuerHyxnvk70QW4CoZYG2sHYNMT33/AC7mqiWhs8QyHUB4SfGsbdj+v7i6yWmzpXOd+/zoDY4sFdyGGCO4OAwE52j9zUo4lf6rny0x8sbU9h5o7bxsCYxkicE/LpSUk1Jw/EMhLLGQVyAwhhBwRvB3rJqjBpJpKSaAvHjLf8P7oWou+81e9n7MfBp2/wCaoVxNO4Ximt3EuLBZGDAESJBkSOu1LWgPclS3761btaL73rcH3ywiXCJxgzBBAPnRvmXN/wCH4b+BYqzBdLaCW0tABDSB64HesO15kdXDKzYuSMwxMw23iB3FEvZjhUu3Ga9duAhdSqqlrl0kkHTIOqOsAkz0iss8Pt9NMcvkbTkDq1nSQXGyusoq4OrUxEasHBEwRVi4hCavCCreEAajGnc9Izv51nOQ8zthrVh2dGW+R7t0LyWkamgpoOyaTqyZ6Vof4tC0S1uxbeGLAKpJXDBgJkLGTvg+dcvJhZk6ePPoY9muYrbsMH8BNwhFM5wu2M5O8VoLuoIdBXVkRAP7Nee8stBrsK8qfCI+ycNC/SDOfCd6KcTx7WDb2JIg98v8Rjvg/Ossse2ku+y8TwIVmLEa2JGf6iCfwzFAeLTShDT4T90bDz6/OjvCcUCQmosCGOo7TOxJ6mfoN6YODV7TFyZG0E7yQZ6DbanLo6xHEcawiJnz2GZpnDg7qd98bZxUnMwGuAD4QMfmfPausypx94+7/mtvjNd4O1ckEZnB7VZPDlSNSiYJkH4ROcTnpUdvicQg8YzlvDtmfrsPKnAzBd8nYCB0PcY/Q1IT3ApiJOdugHlA+eKZaSAQFWMgN/T5TG/y/Go7JKg6Qo2kHDHHQx0qa6ZJ2EkDcgAmPr3oNatKSSw0ah0PYDeOgOKh4lHdS2pkXBcaYtkZg6hkCN4M4q1ftnWnpHh8Mx0Iz8vnS2rMiYdTMqrFhsxgaSfhx99TvXYs+MJzMzce2S9+6WQ+BiVJA0sugrqkSRjbtQW/bKntnbYgjuN5B/CvV7HJ+HtK11dAK6io6KxMMV3Kk7Y2B71hPd37LNc0hSoGo/0s8pqkwysdU4ncGa6+PkmXpy54XH2BFs6hhhkj8xVqxeCNr3R8EeRORHWPw9aXmtu5ZuG2zavF70MQpLawCHJBJyIJXUfrUAAnIOh//E/2/Ct5WVi2tvHu538VozsTB0z9PqD1qW1eBltgWBfobdwYW4D0BO/zB2EwWUibVzr8JGYby/fU96QXSwL7sBFwbal/qHnjPmAYpkuzgtGkg/zF6o84uoJys9Pl1UizZviFKd8d0f7S7ZtuJ9MbVQ4e5GQZKr4e1y3syMO4GOu0dBSm6LZJQn3VwbZkZ2PdlOfzE0FoRt3zb/moIVpDIcQeqkeRgj9irtjidBDKPCcQTI2yGHYiR9Y2Whl/icaXMzBMfaEQt0EYmMHvTOFvaG0v8Dee3Zge36dxRsaHDeIgzI2nBjyJ6n59PWphxR7n/ZQZLpVijZVtiNj0BHbaPURtModYwI+o/PP1ploMmmmlps1K3UlITSTQCMaaxrjUZNAc1FrXNEt2bZstd/ilPxMQUtrJP8nGCZzPc96EiDMmIGN8ntgfjikGnSxOrVjTEad/FqnO20UrNnKvcLxl5L4ui4BdOSxhviwdUzuDn16VquTc4vcVxRDLauTcF0m5Kovux0iRGBsCTG/UYhXXSdwcEZx5giN/OenniThrzQUWdNyAyDZoMrPoTIqcsJTxysblOZ3TxBS48O10lnXSQSFhYY4UGVWSOpHkH8x5olzUCTKAaWj4lOR2j998Z+7w1pOH985/mzoFoBQQDOWBGqd4mPhHxA5g4biNbaWwIAcrtAAGY2kCN/yFY/qlazksbj2a5nZcoZkZ1LIBXJALDsYMVs+I5dbKHRA/qxPTtXijP7i6StzIQwSMCQGAgHMkxnHXtWg9m/8AEQ27It31LkHDYgr2btG2xwO9Y8nBfeLXHm+UQ9peGsqy+71AwCxPQHI1Doc0N/hjEg/d+5olzHmJvObyqGXSGIUyM7Tsfu71E9t7iBk8IjB6ekEVE69tNBnuAF1Ax4ZG4kg5/wC3fapxZLwSQdtjqgfrSLzKf5bppOAQvWp0sEA+LwGNwYmem2wzVks2+BIEFp6r6eo8ok+Qqa3clAxGBiMARtk5k+Xkar8NwQdgrM6jqYIBgYGroPpT7VlchGbwsZXYkCIJEf8ANQZEaHLFhpAgKSSTBgwJzE9q7jOfm1xCImltanJbSq74nbpPfFVuP5kw0iGJnUTHQ5E6d5gjp36UE54wuy7F10yF8LBZwTO4X4u4mRWmHHu9ss+TXpq3SzdV9X8xZlmUjUCAcpHeZkedDuccQ166Lav7i0xCvcIIPiEKXEjVldI/7s1k+V8xfhm94hGcGGILxBXzEHyzkUWbngu3Dda4qsRqEr4TpEhWAzrwADP0rScVxqLyTKAnM7TrFlraFkJm4mS+rK+LqBiBGJpH4dSCLYeCokPlwwEux0rCr26xvV6/ctMGufB4TCqGMsY07mD1BmInY0Ja6ml8NqYLpIaFEGXDLHikR1wc10RhXAs66IllG3kOo8x949Kmt3vCLi4uIfF2YHEn8D6zVd+IZiLmAygTChRAAUGFAG2D/epbhGLi9cMvruP7/hVJWBcUEdLdzxAiJRx9r5E5HUHG0U88MDqB8BByB8Kk4BA/obA8jHSqKFR4TOhsqex2k48oPp5CpFu42h16nqvUEHf9KAkQOp0nDAmAe8ZWOzA+hipLLBsTA+zMmDvpJnY5+veo3uaogSwEjrI6qR1jPnH1pjifEuZ3/E/Mf360BaW7qGhsMMCfwk/T6V38a39X3VA51DzAme42nvIp447utARk0hNIaQ0GQmmk1zGmMaA4tWj9i/ZheNNxrlw27dsAHTGpmaYAnAAiSY8vTMk1a5XxvurqXCGKgjUoYrqHYkbjy61OW9dHNb7dzTgfdXrtsOHFttIYD4h3juOvpVa4DgkGGzO0+hiOn3VPxnGA3Xe2um2xJFuTAB6GD8/nVX3piJMdB0pzehVqwLQViwLmPDkjOw/X5UywsSewnAzHfyE96g1nepU464ENoOwtkyVBgEmJJ7/Cv0FBOW6ygwTD4aD8WQdJHaQDVr/qrlNEwmvUVxB30hjEsBLfETv0qhY+Ib/LfyipLvESumBuPEdwFXSAIwBtPoKNBNxFh7br7xWyq3NOQShGqZjA0g56VNxPDxZF3U6E3Ci2iDgIZEtjKljuO9VbFi7d1kS3u7epjqHhRYHU5AkYH0quWlpaTtOcwIETGMeVI225Lwt4cELhu4MlVgEhQTue8yczGKL8u5ilyzNtwqqADiQsjr2O/wB1efcPzW4tprStCnOCQfNd4AOTgTPWo+C4s2/gaC0hp+GOkjM7npIjG9Y5cO91tjy61Gu5motOClwQW8YPiIM5Mekfs1aPEgM0H36aNelmC5BM6RgECIjoYrOcjtWdLveu6beuPdqfFJHheBnTMjb8KF8TfuXEVSsraBGoA4DNPjO2+1E4peh+y+3oPs/zRr8sQEKkw0yCNgDGJAOeux2IqyLDXCzQLk7Z0/Djt1NeccE6vrS5cKAjwgDwFgIGtR5dYrT8r54BbHgMpGtFJZmI/wAx2UnHfUJgkz0qM+HXpWHLv2M844YGyLsKyhTjUQRMBW8M/aEehrMWEe44slTKrLBVdrjN/rUMOsAnEYoxzLWbIvXB8RGi2snVbIDE6lEDOQCMUH5jzQ2ruvhlNgw2pp1a5giNWCuBHrT45daTnZvYHxdxizal0MDBSIAgxp742zJ86bw17SZ0a1HxK06ewJ0kEZO/eKiv3SzFiZZjJPmd6u8FzR7YulH0a1ClAoZHEwQ2skgAEkb57V0/GKqSYBkZOwIkR3G4BnrvTxcUhhoAZiCGBhV3kaPORnpFVas2ri6GBUl5GltUAATqBWMzjMiI60yRWn0nI9RUrroMTKn7x+oq1xKM/DpcFqAjG210bOYDKrAYDKJz9qckmqtq4CNJ+Xl6UAtpYOhtjse07EeRqQqcgfEmQdiR/bEfSodM+HqNvPrFTW21CJ8S7T1HY/v8aCJ2IMKT/tbv++noKUsQc47x36H975pCYyB4Thh2P60yT++ooNM2D2G46gHt6GkIT08s/rTFbocg7V2k9xQDyaYTSk0w0BxNMY1xNNJoBCabSkdKaKA7aurga4UApP7/ADrqSpHsEIr9GLR3GmJn/cKAKct4vhl4a+l20WvtHuXE4xmYMCInz1eVBqWa40pD24GnXbpaJ+yoUYAwNhjfc5OaZXGmTqXTiZG8RmfXaI+dNrjQE1y9qVFCgFZlh8TEnr6CAAO3nSXOIcqELHSswJxkz+JJ+dEPZvk38XfFkPolS2qJ26RI71S/hGKXLmIRwp3mW1RGNvCevalub0er7Q2QCwBOkEgFoJgTkwMmN6ezwTpYmGOkiROd+4JxUVJTIcbmF1baLcyFWFBeTpcFgwGenXp4cTmq6cWynwEhWBCyAYBMQCQBO2QARFDEaCCMEGR696nv8W7hAzEhBCD+kbwBU+J7Tc34dkvOrC2CDtbjQMTCxt+s1TozzXlaW+G4a8rEtdB1AgACN4z3/YoMaeN3BYWuFJSimR/vCBEnSTMSYnvHfzrnAiRTF7UtvtQEhyJnI/cil3zOev61GMGnnBoCQtmeh3p3z2+E+X61GcGOhpzdR22oBxYHy/X+9M1Hzps/fUwRu9Af/9k=" alt="لیست پروژه ها نفت"></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;2 Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">فهرست مطالب<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 374.2pt"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;;mso-bidi-language: FA">عناوین............................... صفحه<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 374.2pt"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Yagut&quot;">Resol Resins ,&nbsp;&nbsp; Phenolic novolac</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;; mso-bidi-language:FA">................ 1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 374.2pt"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Yagut&quot;">Plenco Phnolic resin</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;;mso-bidi-language: FA">چیست.................. 2<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 374.2pt"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Yagut&quot;">Novolac Resins</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;2 Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">........................... 3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 374.2pt"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Yagut&quot;">Resol Resin </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;;mso-bidi-language: FA">............................ 7<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 374.2pt"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;;mso-bidi-language: FA">سایش</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;2 Yagut&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">،</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;">&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">خراشندگی</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;">..................... 14<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 374.2pt"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Yagut&quot;">Abrasive</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;; mso-bidi-language:FA">های</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;;mso-bidi-language: FA">وابسته..................... 14<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 374.2pt"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Yagut&quot;">Arasives </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;;mso-bidi-language: FA">های</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;2 Yagut&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">لایه</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;"> </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;; mso-bidi-language:FA">اندود................ 15<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 374.2pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;">خشك كردن سیم پیچ خیس................. 33<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 374.2pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;">نگهداری ورقه های </span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;2 Yagut&quot;">Prepreg </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;.............. 33<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 374.2pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;">جایگیری نوار اتوماتیك................ 34<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 374.2pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;">شكل دهی انتقال رزین.................. 34<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 374.2pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;">شكل دهی تزریقی....................... 36<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 374.2pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;">اساس مخلوط های مركب :‌ تولید مخلوط های مركب&nbsp; 39<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 374.2pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;">فرایند كشش رانی ( </span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;2 Yagut&quot;">Pultrution</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;2 Yagut&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> )........... 40<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 374.2pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;">قالبگیری انتقالی رزین ( </span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;2 Yagut&quot;">RTM</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> )........ 42<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 374.2pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;">مزایای فرایند </span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Yagut&quot;">RMT</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; .................. 44<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 374.2pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;">آماده سازی سطح وخمش.................. 50<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 374.2pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;">قالبگیری تحت فشار (</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;2 Yagut&quot;">Compression Molding</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> )‌.. 54<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 374.2pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;">قالبگیری انتقالی ( </span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;2 Yagut&quot;">Transfer molding</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;2 Yagut&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> )..... 59<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 374.2pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;">فرایند </span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;2 Yagut&quot;">Hand lay-up</span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;2 Yagut&quot;">...................... 66<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 374.2pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;">فرایند كشش رانی (</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;2 Yagut&quot;">Pultrusion</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> )............ 69<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 374.2pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;">منابع و مأخذ ........................ 74</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;2 Yagut&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2019-01-11T19:20:32+01:00 prozheoff.mihanblog.com پروژه ی دانشجویی بررسی نرم افزار تجارت الکترونیک بر اساس ساختار DoSAM http://prozheoff.mihanblog.com/post/403 <h1 style="margin: 5px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(170, 68, 62); font-family: Tahoma;"><a href="http://prozhe.marketfile.ir/product-3-An-Ecommerce-Platform-Evaluation-based-on-the-DoS.aspx" style="transition: all 0.3s linear 0s; padding: 2px; color: blue; font-size: 13px; text-decoration-line: none;">بررسی نرم افزار تجارت الکترونیک بر اساس ساختار DoSAM</a></h1><img class="img" src="http://prozhe.marketfile.ir/files/product-images/default5.jpg" alt="بررسی نرم افزار تجارت الکترونیک بر اساس ساختار DoSAM" style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); vertical-align: middle; transition: all 0.3s linear 0s; float: right; max-width: 350px; padding: 2px; margin: 2px 0px 5px 5px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">دسته:&nbsp;</span><a href="http://prozhe.marketfile.ir/cat-17-computer-&amp;-it.aspx" style="transition: all 0.3s linear 0s; padding: 2px; color: blue; font-size: 13px; text-decoration-line: none; font-family: Tahoma;">کامپیوتر و IT</a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">بازدید:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="font-family: byekan; font-size: 13px; color: green;">72</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;بار&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">فرمت فایل:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="font-family: byekan; font-size: 13px; color: green;">doc</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">حجم فایل:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="font-family: byekan; font-size: 13px; color: green;">2753 کیلوبایت</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">تعداد صفحات فایل:&nbsp;</span><span class="green byekan" style="font-family: byekan; font-size: 13px; color: green;">96</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><p class="des" style="color: rgb(56, 75, 100); font-family: Tahoma; font-size: 12px;">بررسی نرم افزار تجارت الکترونیک بر اساس ساختار DoSAM بررسی نرم افزار تجارت الکترونیک</p><div class="clear" style="transition: all 0.3s linear 0s; clear: both; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"></div><center style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><p class="buy byekan" style="font-family: BYekan; font-size: 18px; color: rgb(0, 139, 238);">قیمت فایل فقط 20,000 تومان</p><p><a href="http://prozhe.marketfile.ir/card.aspx?productid=3" style="transition: all 0.3s linear 0s; padding: 2px; color: blue; font-size: 13px; text-decoration-line: none;"><img src="http://prozhe.marketfile.ir/image/dl.jpg" alt="خرید" style="border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.3s linear 0s;"></a></p></center><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><strong>این پایان نامه بر اساس ترجمه مقاله ISI با عنوان An Ecommerce Platform Evaluation based on the DoSAM Framework تهیه شده است</strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: small;">چکیده</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-size: small;"></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong>بررسی نرم افزار تجارت الکترونیک بر اساس ساختار&nbsp;</strong><strong>DoSAM</strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-size: small;"></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-size: small;"></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">هدف از این پایان نامه بررسی Softronic AB، مدیریت و شرکت مشاوره IT است که می تواند نقاط ضعف و قدرت را در چهار سیستم محتوای مدیریتی Magento CE 1.6.2، تجارت Episerver R2 SP1 1، Wipcore eNOVA 5.3 و Umbraco CMS، مانند نرم افزار تجارت الکترونیک ارائه دهد. این بررسی از چشم انداز بازاریابی صورت می گیرد تا به خوبی بتواند گسترش حیطه کاری را برای یک کاربر به همراه آورد. ضمناً، هدف اصلی ما فراهم آوری دیدگاهی نسبت به چگونگی عملکرد خاص در پروژه های اخیر است تا بتوانیم نرم افزار Magento CE را پیاده سازیم.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-size: small;"></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">برای بررسی توانایی های این نرم افزار، مطالعه اخیر می تواند مقایسه و بررسی های ممکن را انجام دهد. این کار در نتیجه برای انتخاب ساختاری خاص برای معماری در حیطه مدل مقایسه است.ساختار این مقایسه از تعریف این مدل نتیجه می شود و اعمال عملکرد آن در نرم افزار صورت می گیرد. انتخاب چگونگی اندازه گیری برای تعیین حوزه تجارت الکترونیکی در منابع مطالعاتی است و مطالعات اخیر در مورد نرم افزار های تجارت الکترونیک ارائه داده می شود. نمایش توانایی های نرم افزارMagento با خلق نمونه انباره &nbsp;Magento جدید حل می شود و این پیاده سازی به دو بخش از پروژه مرجع و همچنین بخش های گرافیکی رابط کاربر و گسترش راه حل در سرور پردازش بستگی دارد.</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: small;">برای بررسی نتایج می توان نقاط قوت و ضعف نرم افزار را توصیف کرد و جدول نشان دهنده ویژگی های نرم افزار است. این بررسی ها نشان دهنده نرم افزار CE Magento و تجارت Episerver است که عملکرد قدرتمندی در هنگام آمادگی بازار از خود نشان می دهد.</span></p><center style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><p class="buy byekan" style="font-family: BYekan; font-size: 18px; color: rgb(0, 139, 238);">قیمت فایل فقط 20,000 تومان</p><p><a href="http://prozhe.marketfile.ir/card.aspx?productid=3" style="transition: all 0.3s linear 0s; padding: 2px; color: blue; font-size: 13px; text-decoration-line: none;"><img src="http://prozhe.marketfile.ir/image/dl.jpg" alt="خرید" style="border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.3s linear 0s;"></a></p></center><div class="container"><div class="left"><div class="comment"><div class="commentbody"> </div></div></div></div><link href="Galeb/galeb1/themes/ribbon/theme.css" rel="stylesheet" type="text/css"><link href="Galeb/galeb1/css/screen.css" rel="stylesheet"><link href="Galeb/galeb1/css/Style.css" rel="stylesheet" type="text/css"><link href="Galeb/galeb1/css/navStyle.css" rel="stylesheet" type="text/css"><style>.BottomLeft{position:fixed;color:#111111;Left:1%; Bottom:1%;border:1px #2A5E00 solid; padding:6px; background:#F0FBEC; width:195px;border-radius:5px;font-family:tahoma; font-size:11px;}.BottomLeft a{color:#111111;font-family:tahoma; font-size:11px;text-decoration:none;}.BottomLeft a:hover{color:#2A5E00;font-family:tahoma; font-size:11px;text-decoration:none;}.GS{float:center;text-align:center}</style> text/html 2019-01-11T09:00:00+01:00 prozheoff.mihanblog.com پروژه ی دانشجویی درجه پیچیدگی پالایشگاه و ارزش افزوده فرآورده ها http://prozheoff.mihanblog.com/post/402 <p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTkGTwzk0vk2z4OaG2qeDJIJj9GXX3ylgPbe41ryszf1MyuqVbK4g" alt="درجه پیچیدگی پالایشگاه و ارزش افزوده فرآورده ها"></p><p align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; line-height: 150%; font-family: Titr;">درجه پیچیدگی پالایشگاه و ارزش افزوده فرآورده ها<o:p></o:p></span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: Nazanin;">یكی از عواملی كه در نحوة عملكرد یك پالایشگاه، میزان ارزش افزوده فراورده‌های پالایشی و میزان سوددهی آن تاثیر دارد، درجه پیچیدگی یا قابلیت تولید فراورده‌های سبك و با ارزش افزودة بالاتر توسط آن پالایشگاه است. در متن زیر علاوه بر معرفی انواع پالایشگاه از نظر پیچیدگی، به بیان مفهوم پیچیدگی، ضریب پیچیدگی و فرایندهای تبدیل اولیه و ثانویه پالایش می‌پردازیم: <br> </span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: Titr;">انواع پالایشگاه از نظر پیچیدگی</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: Nazanin;"> <br> میزان سوددهی یك پالایشگاه، به عوامل زیر بستگی دارد: "قیمت نفت‌خام و در دسترس‌بودن آن"، "خصوصیات بازار منطقه‌ای"، "ظرفیت فرایندهای پالایشگاه"، "درجه پیچیدگی" و "كارآیی پالایشگاه". انتخاب درجه پیچیدگی مناسب برای یك پالایشگاه، با توجه به این عوامل تعیین می‌گردد. پالایشگاه‌ها از نظر پیچیدگی به چهار نوع زیر تقسیم می‌شوند: <br><br></span></p> text/html 2019-01-11T08:55:29+01:00 prozheoff.mihanblog.com پروژه ی دانشجویی خوردگی و رسوب گذاری http://prozheoff.mihanblog.com/post/401 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:30.4pt; line-height:150%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:Lotus"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRz6NTtacebHOsaL9940ukQTkc51he8v0VfdKo-vhjcfCkr9Gpx" alt="خوردگی و رسوب گذاری"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:30.4pt; line-height:150%"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:Lotus"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(( خوردگی عبارتست از انهدام و فساد با تغییر و دگرگونی در خواص و مشخصات مواد&nbsp; ( عموما فلزات ) به علت واكنش آنها با محیط اطراف )).<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:2.05pt; line-height:150%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:Lotus">خاطر نشان می سازد كه انهدامهای ناشی از عوامل صرفا فیزیكی یا مكانیكی ،خوردگی نامیده نمی شود و در این موضوع مورد بحث و مطالعه نمی باشند . این انهدامها عبارتند از : سائیدگی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Lotus"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(Erosion)</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:Lotus"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ،فرسودگی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Lotus"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(wearing)</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:Lotus"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ، خستگی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:Lotus"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(Fatiyue)</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:Lotus">وخراشیدگی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Lotus"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>( Fretting)</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:Lotus"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و غیره .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:30.4pt; line-height:150%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:Lotus">لكن در بعضی حالات ممكن است پروسسهای خوردگی همراه و همزمان با این قبیل تخریبها باشند كه در این صورت با عناوینی نظیر خوردگی ،سائیدگی ، خوردگی خستگی ، خوردگی خراشیدگی ، خوردگی تنشی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:Lotus"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(Stresscorrosion)</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:Lotus"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و غیره تشریح می شوند .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:30.4pt; line-height:150%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:Lotus">یادآوری می گردد كه اصطلاح رنگ زدگی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:Lotus"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(Rusting)</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:Lotus"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> فقط در مورد آهن و فولاد آن هم بوسیله آب و اكسیژن باید بكار برده شود زیرا منظور از رنگ ، همان اكسید هیدراته آهن </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Lotus">Fe(oh3))</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:Lotus"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ) می باشد در حالی كه دیگر فلزات غیر آهنی خورده واكسید می شوند ولی زنگ نمی زنند .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:30.4pt; line-height:150%"><br></p> text/html 2019-01-10T14:00:20+01:00 prozheoff.mihanblog.com پروژه ی دانشجویی خوردگی دیگ های بخار http://prozheoff.mihanblog.com/post/400 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA">خوردگی دیگ های بخار :<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.packmangroup.com/images/wiki/986_5.jpg" alt="لیست پروژه های مهندسی نفت دانلود پروژه های دانشجویی "></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA">برای جلوگیری از خوردگی در دیگ بخار ، لوله های انتقال آب داغ و پره های گرم كننده باید عامل های عمده خوردگی را شناخت و به حذف آنها پرداخت . این عامل ها به طور عمده عبارتند از :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Wingdings; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Wingdings"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>Ÿ</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height: 150%;font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA">pH</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%; font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> آب <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Wingdings; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Wingdings"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>Ÿ</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> نمك های موجود در آب <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Wingdings; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Wingdings"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>Ÿ</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> گازهای حل شده در آب <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Wingdings; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Wingdings"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>Ÿ</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> مواد آلی موجود در آب <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Wingdings; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Wingdings"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>Ÿ</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> غلظت بالای هیدروكسید سدیم <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA">نقش </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Yagut; mso-bidi-language:FA">pH</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Yagut;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> آب خوردگی دیگ بخار : <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA">pH</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> آب خالص در دمای معمولی (حدود 25درجه سانتیگراد) حدود 7 است . با این </span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: Yagut;mso-bidi-language:FA">pH</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Yagut;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ، آب می تواند به آرامی بر آهن اثر كند . با بالا رفتن دمای آب ، درجه تفكیك یونی آن (</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Yagut;mso-bidi-language: FA">H<sup>+</sup> + OH<sup>-</sup></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Yagut;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Yagut;position: relative;top:3.0pt;mso-text-raise:-3.0pt;mso-bidi-language:FA"><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum @0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 @1"/> <v:f eqn="prod @2 1 2"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @0 0 1"/> <v:f eqn="prod @6 1 2"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum @8 21600 0"/> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum @10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style='width:27pt; height:11.25pt' o:ole=""> <v:imagedata src="file:///C:\Users\ASHKAN\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.wmz" o:title=""/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img width="36" height="15" src="file:///C:/Users/ASHKAN/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif" v:shapes="_x0000_i1025"><!--[endif]--></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Yagut;mso-bidi-language: FA"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OLEObject Type="Embed" ProgID="Equation.3" ShapeID="_x0000_i1025" DrawAspect="Content" ObjectID="_1608646612"> </o:OLEObject> </xml><![endif]--></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Yagut;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA">H<sub>2</sub>O</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) بزرگتر و </span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA">pH</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> آن از 7 كوچك تر و اثر آهن بر اشیای آهنی و فولادی سریع تر می شود . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA">بررسی های تجربی و اندازه گیری نشان داده شده است كه اگر </span><span dir="LTR" style="font-size: 16.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA">pH</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> آب مصرفی در دیگ بخار بین 5 تا 6 و فشار برابر 50 اتمسفر باشد ، 15 درصد رسوبی كه بر جدار دیگ بخار تشكیل می شود از اكسید آهن (</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Yagut; mso-bidi-language:FA">Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%; font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) است . این نشان می دهد كه در این شرایط ، خوردگی جدا دیگ به وسیله آب قابل توجه است . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA">با بررسی هایی كه انجام گرفته ، روشن شده است كه مناسب ترین </span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA">pH</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> آب و دمای در شرایط موجود در دیگ بخار (دمای حدود 200 درج سانتیگراد و فشار حدود 15 اتمسفر) ، بین 5/8 تا 9 است كه معادل </span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Yagut; mso-bidi-language:FA">pH</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Yagut;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> بین 5/10 تا 5/11 در شرایط معمولی است . در این شرایط از خوردگی و زنگ زدگی جدا درونی دیگ بخار جلوگیری می شود . بنابراین قلیاییت آب كه به طور عمده از هیدروكسید سدیم ، كربنات و بی كربنات سدیم موجود در آب ناشی می شود تا حد مناسبی از خوردگی دیگ بخار جلوگیری می كند .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA">اگر میزان قلیاییت آب در دیگ بخار كم باشد ، به طور معمول با افزودن مقدار محاسبه شده ای از فسفات سدیم آن را افزایش می دهند و اگر میزان قلیاییت آب بالا باشد (كه بر اثر فرایند سبك كردن آب و وجود كربنات هیدروژن سدیم پیش می آید) ، با افزودن آهك یا با استفاده از رزین های تبادل گر یون </span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA">H<sup>+</sup></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> می توان قلیاییت آب را پایین آورد و تنظیم كرد . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:Yagut;mso-bidi-language:FA">نقش نمك ها در خوردگی دیگ بخار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"></p> text/html 2019-01-09T14:19:34+01:00 prozheoff.mihanblog.com پروژه ی دانشجویی خوردگی و رسوب گذاری http://prozheoff.mihanblog.com/post/399 <h1 dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:46.0pt;line-height:150%; font-family:Titr">خوردگی و رسوب گذاری</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 42.0pt;line-height:150%;font-family:Titr"><o:p></o:p></span></h1> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;text-indent: 5.65pt;line-height:150%"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left:7.1pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:2.05pt;line-height:150%"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:Homa"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1- مقدمه و تاریخچه :<o:p></o:p></span></p> <h3 dir="RTL" style="margin-top:0cm;margin-right:7.1pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;text-indent:30.4pt"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:Lotus">یكی ازمباحث بسیارمهم علمی ، فنی و اقتصادی كه كمترازیكصدسال است توجه عده‍ای از دانشمندان و محققان را به خود جلب نموده و مطالعات بسیار زیادی برروی آن انجام گرفته و میگیرد موضوع خوردگی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Lotus"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(corrosion)</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:Lotus"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> بویژه خوردگی فلزات می باشد . تكنولوژی جدید با كاربرد مواد و مصالح صنعتی گوناگون از جمله فلزات و آلیاژها ، پلاستیكها ، سرامیكها ، مواد مركب و متراكم ، چوب و غیره همراه بوده بویژه مستلزم بررسی و تولید آلیاژها و دیگر موادی است كه در برابر خوردگی مقاومت لازم و قابل پیش بینی را داشته باشند ، همچنین احتیاج به تدوین مقررات و روشهایی دارد كه با اعمال و اجرا آنها بتواند میزانها و سرعتهای خوردگی را بطور قابل ملاحظه ای كاهش داد .<o:p></o:p></span></h3> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;text-indent:30.4pt;line-height:150%"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:Lotus">وقوع طبیعی واكنشهای مربوط به پدیده خوردگی را میتوان به زمانهای خیلی دور استفاده نمود . ولی برخوردهای علمی و اصولی با این پدیده به مطالعات و تحقیقات بسیار ارزشمند دانشمند معروف ایتالیایی بنام میشل فاراده </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Lotus"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(M.Faraday)</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:Lotus"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> نسبت داده می شود. (1840 - 1830)<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;text-indent:30.4pt;line-height:150%"><br></p> <div><!--[if !supportFootnotes]--><br clear="all"> <hr align="left" size="1" width="33%"> <!--[endif]--> <div id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><a href="file:///H:/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%20%D9%87/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D9%8A/30D5~1.DOC#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><i><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt; mso-ansi-font-size:9.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><b><span style="font-size:9.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[1]</span></b></span><!--[endif]--></span></span></i></span></a><i><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt;mso-ansi-font-size:9.0pt;font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span></i><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><i><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>- ASTM = American Society for Testing and Materials</i><i><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;mso-ansi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></i></p> </div> </div> text/html 2018-12-26T06:44:58+01:00 prozheoff.mihanblog.com پروژه ی دانشجویی جریانات دو فازی در درون لوله ها http://prozheoff.mihanblog.com/post/398 <a href="http://uupload.ir/" target="_blank"><img src="http://uupload.ir/files/jn5j_images_(1).png" border="0" alt="آپلود عکس"></a><p class="MsoBodyText" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: normal"><br></p><p class="MsoBodyText" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: normal"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:&quot;2 Titr&quot;">فهرست مطالب <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;font-family:Mehr">عنوان &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; صفحه</span></b></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">خلاصه ................................... &nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:15.0pt;mso-bidi-font-family:Yagut"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>4</span><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: normal"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:Yagut">فصل اول<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">مفاهیم بنیادی و معادلات اساسی جریانهای دو فازی &nbsp; &nbsp;3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">نمودارهای فازی مخلوط های هیدروكربوری ... &nbsp;3<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">فشار بحرانی میعان ...................... &nbsp;4<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">دمای بحرانی میعان ...................... &nbsp;4<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">ناحیه معكوس ............................ &nbsp;4<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">خطوط كیفیت ............................. &nbsp;4<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">متغیر های مورد استفاده در جریان های دو فازی &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;5<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">لغزش ................................... &nbsp;6<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">اثر لغزش بر تركیب درصد جریان های دو فازی &nbsp;&nbsp; &nbsp;7<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">پس ماند ................................ &nbsp;9<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">اثر لغزش بر آنتالپی جریانهای دو فازی ... &nbsp;12<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">سرعت ................................... &nbsp;15<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">سرعت ظاهری ............................. &nbsp;15<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">سرعت واقعی ............................. &nbsp;15<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">سرعت جریان دو فازی ..................... &nbsp;16<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">سرعت لغزش .............................. &nbsp;16<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">جرم ویژه ............................... &nbsp;17<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">گرانروی ................................ &nbsp;18<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">محاسبات تبخیر ناگهانی در دما و فشار ثابت &nbsp;&nbsp; &nbsp;19<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">تعیین فشار نقاط شبنم و حباب ............ &nbsp;21<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">توضیحات ................................ &nbsp;24<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" align="left" dir="RTL" style="text-align:right;line-height: normal;tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:Yagut">الگوهای جریان دو فازی درون خط لوله ..... &nbsp;26<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" align="left" dir="RTL" style="text-align:right;line-height: normal;tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:Yagut">الگوهای جریان در خطوط لوله ............. &nbsp;27<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" align="left" dir="RTL" style="text-align:right;line-height: normal;tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:Yagut">جریان حبابی ............................ &nbsp;28<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" align="left" dir="RTL" style="text-align:right;line-height: normal;tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:Yagut">جریان توپی یا قالبی .................... &nbsp;28<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" align="left" dir="RTL" style="text-align:right;line-height: normal;tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:Yagut">جریان لایه ای ........................... &nbsp;28<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" align="left" dir="RTL" style="text-align:right;line-height: normal;tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:Yagut">جریان موجی ............................. &nbsp;29<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" align="left" dir="RTL" style="text-align:right;line-height: normal;tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:Yagut">جریان لخته ای .......................... &nbsp;29<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">جریان حلقوی ............................ &nbsp;30<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">جریان قطره ای .......................... &nbsp;30<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">الگو های جریان دو فازی در خطوط لوله شیبدار &nbsp;31<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">روشهای پیش بینی انواع الگوهای جریان .... &nbsp;35<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">پیش بینی رژیم های جریان دو فازی بوسیله مدلهای فیزیكی &nbsp;&nbsp; &nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:15.0pt; mso-bidi-font-family:Yagut"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>37</span><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:Yagut"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">پیش بینی رژیمهای حركتی با استفاده از روش </span><span dir="LTR" style="font-size:15.0pt;mso-bidi-font-family:Yagut">Minami-Shoham</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:Yagut"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> &nbsp;&nbsp; &nbsp;38<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">انتقال از رژیم جریان لایه ای به جریان متناوب یا حلقوی پراكنده ........................................ &nbsp;42<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">مبانی طراحی خطوط لوله انتقال جریانهای دو فازی &nbsp; &nbsp;44<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">مقدمه .................................. &nbsp;44<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">مراحل طراحی مقدماتی خطوط لوله انتقال جریان های دو فازی &nbsp;45<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">مشكلات عملیاتی طراحی خطوط لوله انتقال جریانهای دو فازی &nbsp; &nbsp;46<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">&nbsp;</span></p> <p class="MsoBodyText" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: normal;tab-stops:dotted 13.0cm"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:Yagut">فصل دوم<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">مقدمه................................... 48<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">آنالیز نتایج ........................... &nbsp;50<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">مرحله اول .............................. &nbsp;50<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">خط لوله </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:15.0pt;mso-bidi-font-family:Yagut"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>6</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:Yagut"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> اینچی ........................ &nbsp;52<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">خط لوله </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:15.0pt;mso-bidi-font-family:Yagut"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>8</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:Yagut"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> اینچی ........................ &nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:15.0pt;mso-bidi-font-family:Yagut"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>56</span><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">خط لوله </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:15.0pt;mso-bidi-font-family:Yagut"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>10</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:Yagut"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> اینچی ....................... &nbsp;62<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">مرحله دوم .............................. &nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:15.0pt;mso-bidi-font-family:Yagut"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>64</span><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">خط لوله </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:15.0pt;mso-bidi-font-family:Yagut"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>6</span><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:15.0pt;mso-bidi-font-family:Yagut"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>8</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family:Yagut"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> اینچی ...................... &nbsp;72<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">یك آزمایش .............................. &nbsp;82<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">توضیحات ................................ &nbsp;88<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">&nbsp;</span></p> <p class="MsoBodyText" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: normal;tab-stops:dotted 13.0cm"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt; font-family:Yagut">فصل سوم<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">مقدمه .................................. &nbsp;90<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">پیشنهاد اول ............................ &nbsp;91 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">پیشنهاد دوم ............................ &nbsp;93 <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">پیشنهاد سوم ............................ &nbsp;93<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">پیشنهاد چهارم .......................... &nbsp;93<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoBodyText" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:normal; tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.0pt;font-family: Yagut">منابع .................................. &nbsp;95</span><span dir="LTR" style="font-size:15.0pt; mso-bidi-font-family:Yagut"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-12-26T06:42:18+01:00 prozheoff.mihanblog.com پروژه ی دانشجویی جریان دو فازی http://prozheoff.mihanblog.com/post/397 <h1 dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.5pt;mso-ansi-font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Lotus">مقدمه <o:p></o:p></span></h1> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.5pt; mso-ansi-font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Lotus">جریان دو فازی چیست ؟ <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="AR-SA" style="font-size:15.5pt; mso-ansi-font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Lotus">بطور ساده یك فاز یكی از حالات ماده است و میتواند مایع، جامد یا گاز باشد . جریانهای چند فازی جریان توام و با هم چند فاز می باشند . جریان دو فازی ساده ترین حالت جریانهای چند فازی است . عبارت دو جزئی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:15.5pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:Lotus"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>( two component )</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:15.5pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family: Lotus"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> بعضی از اوقات برای توصیف جریانهایی كه شامل ماده شیمیایی یكسان نیستند استفاده می شود . برای مثال جریانهای آب </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:15.5pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: Lotus"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>–</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:15.5pt;mso-ansi-font-size: 12.0pt;line-height:150%;font-family:Lotus"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> بخار دو فازی هستند . در حالیكه جریانهای هوا </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:15.5pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Lotus"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>–</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:15.5pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:Lotus"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> آب دو جزئی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:15.5pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:Lotus"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>( two component )</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:15.5pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family: Lotus"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> هستند . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"></p> text/html 2018-12-23T06:37:37+01:00 prozheoff.mihanblog.com پروژه ی دانشجویی تقطیر نفت خام http://prozheoff.mihanblog.com/post/395 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%"><!--[if gte vml 1]><v:line id="_x0000_s1026" style='position:absolute; left:0;text-align:left;z-index:251657728' from="24pt,45pt" to="411pt,45pt" strokeweight="3pt"> <v:stroke linestyle="thinThin"/> <w:wrap anchorx="page"/> </v:line><![endif]--><!--[if !vml]--><span style="mso-ignore:vglayout;position: absolute;z-index:251657728;left:0px;margin-left:30px;margin-top:58px; width:520px;height:4px"><img width="520" height="4" src="file:///C:/Users/ASHKAN/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" v:shapes="_x0000_s1026"></span><!--[endif]--><b><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;line-height:200%;font-family:Titr;mso-bidi-language:FA"></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.google.com/url?sa=i&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiQlf2rrLXfAhXox4UKHS62AjMQjRx6BAgBEAU&amp;url=https%3A%2F%2Foloom-mh.ir%2F%25D9%2586%25D9%2581%25D8%25AA-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2585-%25D9%2588-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B4-%25D8%25AC%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B2%25DB%258C-%25D8%25A2%25D9%2586%2F&amp;psig=AOvVaw0VNy74BXZkYfMOyoU0Wz3b&amp;ust=1545633690970224" alt=""></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%"><b><img src="http://uupload.ir/files/h099_images.png" border="0" alt="آپلود عکس"></b></p><b>فهرست مطالب<o:p></o:p></b><p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:Farnaz;mso-bidi-language:FA">عنوان &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; صفحه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar;mso-bidi-language: FA">مقدمه ............................... &nbsp;1<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar;mso-bidi-language: FA">تقطیر نفت خام ....................... &nbsp;7<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar;mso-bidi-language: FA">نمك زدایی از نفت خام ................ &nbsp;8<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar;mso-bidi-language: FA">فرآورده های تقطیر نفت خام ........... &nbsp;20<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar;mso-bidi-language: FA">تجزیه و تحلیل مواد نفتی از نظر تقطیر &nbsp;22<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar;mso-bidi-language: FA">تولید و تصفیه برش های نفتی .......... &nbsp;28<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar;mso-bidi-language: FA">انواع پالایشگاه ها ................... &nbsp;29<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar;mso-bidi-language: FA">عاری نمودن نفت خام از آب ............ &nbsp;31<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar;mso-bidi-language: FA">تعادل مایع بخار ..................... &nbsp;34<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;tab-stops:dotted 13.0cm"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Zar;mso-bidi-language: FA">انواع روغن های چرب كننده&nbsp; ........... &nbsp;40<o:p></o:p></span></p> text/html 2017-09-30T16:07:44+01:00 prozheoff.mihanblog.com پروژه ی دانشجویی تقطیر http://prozheoff.mihanblog.com/post/394 <div class="WordSection1" dir="RTL"> <div align="right" dir="rtl"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;mso-yfti-tbllook:480;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-table-dir:bidi"> <tbody><tr> <td width="525" style="width:393.7pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-font-weight:bold;mso-ansi-font-style:italic">فصل اول: فرآیند تقطیر</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="43" style="width:32.4pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;">1<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="525" style="width:393.7pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-font-weight:bold;mso-ansi-font-style:italic">1-1- مقدمه</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="43" style="width:32.4pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;">2<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="525" style="width:393.7pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-indent:36.0pt; line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-font-weight:bold;mso-ansi-font-style:italic">1-1-1- نقطه جوش<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="43" style="width:32.4pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;">2<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="525" style="width:393.7pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-indent:36.0pt; line-height:150%"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-font-weight:bold;mso-ansi-font-style:italic">2-1-1- فشار بخار<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="43" style="width:32.4pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;">3<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4;height:25.75pt"> <td width="525" style="width:393.7pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.75pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-font-weight:bold;mso-ansi-font-style:italic">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3-1-1- مخلوط دو جزئی</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="43" style="width:32.4pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:25.75pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;">3<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5;height:27.55pt"> <td width="525" style="width:393.7pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.55pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-font-weight:bold;mso-ansi-font-style:italic">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4-1-1- مخلوط چند جزئی</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="43" style="width:32.4pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:27.55pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial Unicode MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;">3<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="525" style="width:393.7pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><br></p></td><td width="43" style="width:32.4pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"></td></tr></tbody></table></div></div> text/html 2017-04-21T07:42:49+01:00 prozheoff.mihanblog.com پروژه ی دانشجویی آنالیز مغزه http://prozheoff.mihanblog.com/post/388 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-size: 9pt;">فهرست مطالب</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">فصل اول :</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">- مقدمه</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">- تعاریف موجود برای آنالیز ویژه مغزه</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">- چالشهای استفاده از آنالیز ویژه مغزه</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">- نحوه برخورد با چالشها</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">- برنامه ریزی جهت گرفتن مغزه ویژه</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">- تعاریف استفاده شده در این نوشتار</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">- علائم استفاده شده در این نوشتار</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">فصل دوم : تر شوندگی</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">- مقدمه</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">- انواع تر شوندگی</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">- عوامل موثر بر تر شوندگی مخزن</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">- اندازه گیری تر شوندگی</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">- تغییر تر شوندگی</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">- بازیابی تر شوندگی</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">- استفاده از اطلاعات تر شوندگی</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">فصل سوم : اشباع آب اولیه</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;">- مقدمه</p> text/html 2017-03-11T12:58:19+01:00 prozheoff.mihanblog.com پروژه ی دانشجویی باایجاد كایزن TQM http://prozheoff.mihanblog.com/post/387 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Nazanin; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>-1 منظور از </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Nazanin; mso-bidi-language:FA">TQM</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Nazanin; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ( مدیریت كیفیت فراگیر ) با ایجاد كایزن چیست ؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA">منظور از مدیریت كیفیت فراگیر </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Nazanin; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(TQM)</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height: 150%;font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%; font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA">با ایجاد كایزن بیان روشمند راهكارهای <br> ( روش شناسی ) لازم برای اعمال موفقیت آمیز كنترل ژاپنی ، </span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:Nazanin; mso-bidi-language:FA">TQC</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:Nazanin;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Nazanin;mso-bidi-language: FA">یا </span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA">CWQC</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:Nazanin; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Nazanin; mso-bidi-language:FA">، است. عمل به این راهكارها و روشها ، در جنبه های مختلف كسب و كار بطور سازگار به كایزن می انجامد .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA">ابتدا لازم است دو عبارت </span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: Nazanin;mso-bidi-language:FA">TQC</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:Nazanin;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Nazanin;mso-bidi-language: FA">( كنترل كیفیت فراگیر ) و </span><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA">CWQC</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:13.0pt;line-height: 150%;font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%; font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA">( كنترل كیفیت سراسری شركت ) را كه قابل جایگزینی با هم هستند ، بدانیم چیست ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:Nazanin; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> text/html 2017-03-10T20:24:23+01:00 prozheoff.mihanblog.com پروژه ی دانشجویی آنالیز مغزه http://prozheoff.mihanblog.com/post/386 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">فهرست مطالب <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">فصل اول :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">- مقدمه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">- تعاریف موجود برای آنالیز ویژه مغزه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">- چالشهای استفاده از آنالیز ویژه مغزه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">- نحوه برخورد با چالشها <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">- برنامه ریزی جهت گرفتن مغزه ویژه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">- تعاریف استفاده شده در این نوشتار <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">- علائم استفاده شده در این نوشتار <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">فصل دوم : تر شوندگی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">- مقدمه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">- انواع تر شوندگی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">- عوامل موثر بر تر شوندگی مخزن <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">- اندازه گیری تر شوندگی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">- تغییر تر شوندگی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">- بازیابی تر شوندگی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">- استفاده از اطلاعات تر شوندگی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">فصل سوم : اشباع آب اولیه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">- مقدمه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">- روشهای اندازه گیری آزمایشگاهی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">- بازنگری در گزارشات </span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">SCAL</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">- تبدیل داده ها به شرایط مخزن <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">- گروه بندی داده های فشار مویینه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">- روابط موجود بین داده های فشار مویینه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">- شیوه های مختلف تعیین نحوه توزیع اشباع آب (</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">S<sub>W</sub></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> )<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">فصل چهارم : نفوذپذیری نسبی آب </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-language:FA">–</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA"> نفت <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">- مقدمه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">چالش ها <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">- مشخصات منحنی های </span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">K<sub>r</sub></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> آب </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;mso-bidi-language: FA">–</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA"> نفت <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">- روش های اندازه گیری <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">- بازنگری گزارشات </span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Yagut&quot;; mso-bidi-language:FA">SCAL</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">- جمع بندی نتایج <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">- بررسی سازگاری <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">- دسته بندی نتایج توسعه نوع سنگ <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Yagut&quot;;mso-bidi-language:FA">- معدل گیری از داده های نفوذپذیری نسبی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><br></p>